თავმჯდომარე
საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის შალვა ნათელაშვილის მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემები

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის

შალვა ნათელაშვილის

მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემები


 

 

სახელი, გვარი

 

 

შალვა ნათელაშვილი

 

დაბადების თარიღი

 

1958 წლის 17 თებერვალი, დუშეთის რაიონი, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

. თბილისი. ივ. ჯავახიშვილის . 88.

ტელ.:  (995 32)  94 39 22;

ფაქსი: (995 32)  94 29 22;

el.fosta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

განათლება

1981. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი წარჩინებით;

1989. სსრკ- საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური აკადემიის ასპირანტურა, საერთაშორისოსამართლის სპეციალობით. (მოსკოვი)

2004. - ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ლიდერთა პროგრამა (ვაშინგტონი)

 

 

 

 

 

 

 

გამოცდილება

 

1981 – 1992წწ.: საქართველოს გენერალური პროკურატურა სტაჟიორი; გამომძიებელი; უფროსი პროკურორი, პარტიული კომიტეტის მდივანი; საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილების უფროსი.

1992 – 1999წწ.: საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული წესით არჩეული დამოუკიდებელი დეპუტატი, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე; პარლამენტში საქართველოს კონსტიტუციის სარედაქციო კომისიის ხელმძღვანელი. ფრაქცია `ლეიბორისტის~ თავმჯდომარე; საპარლამენტო კოალიციის `ერთიანი საქართველო~ თავმჯდომარე; პარლამენტის ბიუროსა და კოლეგიის წევრი. 2008-2012 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრი.

1995 წლიდან დღემდე, საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე.

მსოფლიოს იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო სამართლის ასოციაციის წევრია. არის აშშ- ლუიზიანას შტატის საპატიო ელჩი.

 

პროექტები და ინიციატივებიავტორი
საქართველოს კანონებისა: ` მოქალაქეობის შესახებ~; `მიგრაციისა და ემიგრაციის შესახებ~; `საპარლამენტო ფრაქციებისა და კომიტეტების შესახებ~; `კანონი იარაღის შესახებ~, უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ და სხვა.

დამატებითი ინფორმაცია

 

ჰყავს მეუღლე და ქალ-ვაჟი.

 

 

 

 

 

saqarTvelos prezidentobis kandidatis

Salva naTelaSvilis

mokle biografiuli monacemebi

 

 

saxeli, gvari

 

 

Salva naTelaSvili

 

Ddabadebis TariRi

 

1958 wlis 17 Tebervali, duSeTis raioni, mcxeTa-mTianeTis regioni.

 

 

 

sakontaqto informacia

 

q. Tbilisi. iv. javaxiSvilis q. 88.

tel.: (995 32) 94 39 22;

faqsi: (995 32) 94 29 22;

el.fosta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

ganaTleba

1981w. – Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakulteti warCinebiT;

1989w. – ssrk-s sagareo saqmeTa saministros diplomatiuri akademiis aspirantura, saerTaSoriso samarTlis specialobiT. (moskovi)

2004w. - amerikis SeerTebuli Statebis saxelmwifo departamentis liderTa programa (vaSingtoni)

 

 

 

 

 

 

 

gamocdileba

 

1981 – 1992ww.: saqarTvelos generaluri prokuratura – staJiori; gamomZiebeli; ufrosi prokurori, partiuli komitetis mdivani; saerTaSoriso urTierTobaTa ganyofilebis ufrosi.

1992 – 1999ww.: saqarTvelos parlamentis maJoritaruli wesiT arCeuli damoukidebeli deputati, parlamentis iuridiuli komitetis Tavmjdomare; parlamentSi saqarTvelos konstituciis saredaqcio komisiis xelmZRvaneli. fraqcia `leiboristis~ Tavmjdomare; saparlamento koaliciis `erTiani saqarTvelo~ Tavmjdomare; parlamentis biurosa da kolegiis wevri. 2008-2012 wlebSi saqarTvelos parlamentis wevri.

1995 wlidan dRemde, saqarTvelos leiboristuli partiis damfuZnebeli da Tavmjdomare.

msoflios iuristTa asociaciisa da saerTaSoriso samarTlis asociaciis wevria. aris aSS-s luizianas Statis sapatio elCi.

 

 

proeqtebi da iniciativebi

avtori saqarTvelos kanonebisa: ` moqalaqeobis Sesaxeb~; `migraciisa da emigraciis Sesaxeb~; `saparlamento fraqciebisa da komitetebis Sesaxeb~; `kanoni iaraRis Sesaxeb~, ucxoelTa samarTlebrivi mdgomareobis Sesaxeb da sxva.

 

 

damatebiTi informacia

 

 

H

hyavs meuRle da qal-vaJi.

 

 

 

FaceBook Twitter Google
ვიდეოები