წესდება
ლეიბორისტული პარტიის წესდება..
22.06.2018

 

რეგისტრირებულია ცვლილებებით

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს

საჯარო რეესტრის ეროვნული

სააგენტოს მიერ

--------წლის----------------------

#------- გადაწყვეტილებით

 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის

წ ე ს დ ე ბ ა

სრულად
ვიდეოები