პროგრამა
საარჩევნო პროგრამა 2020
23.10.2020"მომავალი შენია"


ძირითადი მიმართულებები


სოციალურად დაცული მოქალაქე
 • თითეულ მოქალაქეზე გაიცემა 1000 ლარი, კოვიდ პანდემიის დროს მიღებული ზარალის საკომპენსაციოდ;
 • პენსია გახდება 400 ლარი; მამაკაცებისა და ქალბატონებისათვის საპენსიო ასაკი იქნება თანაბარი_ 60 წელი;
 • მრავალშვილიან ოჯახებს, თითეულ ბავშვზე შემწეობა განისაზღვრება 200 ლარით;
 • საჯარო სკოლებში ბავშვებისათვის დაწესდება ერთჯერადი უფასო კვება;
 • სასწავლო წლის დასაწყისში ყველა მოსწავლეზე გაიცემა პერსონალური კომპიუტერი;
 • სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტების სწავლებას სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო;
 • სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტებს დავაბრუნებთ სასწავლებლებში;
 • 500 ლარით განისაზღვრება მინიმალური ხელფასი;
 • მშრომელებისათვის დავაწესებთ ღირსეულ და უსაფრთხო სამუშაო პირობებს;
 • სოციალურად დაუცველი ოჯახების შემწეობა გაუთანაბრდება საარსებო მინიმუმს;
 • სასიცოცხლო მნიშვნელობის მედიკამენტებზე და აუცილებელ საკვებ პროდუქტებზე დაწესდება დაბალი, ზღვრული ფასები.

ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე იქნება დაცული
 • საქართველოს მოქალაქისათვის, საჭიროების შემთხვევაში გამოკვლევები, გადაუდებელი ოპერაცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია და მედიკამენტები სრულად დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
 • საქართველოს ყველა რეგიონში გაიხსნება მრავალპროფილური სამედიცინო კლინიკები, მოქალაქეთა უფასო მომსახურებისათვის;
 • სამედიცინო პერსონალს კვალიფიკაციის შესაბამისად, დაენიშნებათ ღირსეული ანაზღაურება;
 • სამედიცინო სფეროში (მედიკამენტების წარმოება, შემოტანა, დისტრიბუცია, დაზღვევა) აიკრძალება მონოპოლიური საქმიანობა; წამლებზე ფასები განახევრდება.

ძლიერი ეკონომიკა - დასაქმებული მოქალაქე
 • შევქმნით ეფექტურ სახელმწიფო მექანიზმებს მცირე და საშუალო ბიზნესის ასაღორძინებლად და მონოპოლიების გასაკონტროლებლად.
 • მცირე მეწარმეობა სრულად განთავისუფლდება სახელმწიფო მოსაკრებლისაგან, ხოლო საშულო სიმძლავრის ბიზნესს გაუნახევრდება გადასახადები.
 • მცირე მეწარმე, რომელიც შექმნის მინიმუმ 10 ახალ სამუშაო ადგილს, 5 წლით განთავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან.
 • ეროვნული წარმოების განვითარებაზე გაიცემა უპროცენტო კრედიტები;
 • სახელმწიფო ხელს შეუწყობს ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტს;
 • ბანკებს აეკრძალებათ არაპროფილური საქმიანობა; საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე არ იქნება 4-5% მეტი;
 • განვავითარებთ სოფლის მეურნეობას. თითეულ მუნიციპალიტეტში შეიქმნება აგრარული ცენტრები, რომლებიც დაბალ ფასებში უზრუნველყოფს ფერმერების და გლეხების მომსახურებას (ხვნა-ფარცხვა, კულტივაცია, სასუქები, პროდუქციის გადაზიდვა);
 • განსაკუთრებულად მხარდაჭერილი იქნება ბიო და კოოპერაციული მეურნეობები;
 • მაღალმთიან რეგიონებში წარმოება სრულად განთავისუფლდება გადასახადებისაგან;
 • სახელმწიფო, პროტექციონიზმის გზით, დაიცავს შიდა სამომხმარებლო ბაზარს მონოპოლისტი იმპორტიორებისგან. პროდუქციის შემოტანაზე, რომელიც იწარმოება საქართველოში, დაწესდება მაღალი გადასახადები;
 • სახელმწიფო სტრატეგიულ მოკავშირეებთან პარტნიორობით, ააშენებს ღრმაწყლოვან პორტს ანაკლიაში;
 • შეიქმნება 300 000 დამატებითი სამუშაო ადგილი;
 • კაზინოებს გავიტანთ ქალაქგარეთ; მკაცრად შეიზღუდება ოლაინ აზარტული თამაშები;
 • მკაცრად შევზღუდავთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მასობრივ ესპანსიონისტურ გადმოსახლებას ქვეყანაში;
 • ოლიგარქების მიერ მიტაცებული ეროვნული სიმდიდრე და სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები დაუბრუნდება სახელმწიფოს და შემოსავლები (5 მილიარდი წელიწადში) სამართლიანად გადანაწილდება ხალხზე.

გარემოს დაცვა - მდგრადი განვითარება
 • გარემოს დაცვა წარმოადგენს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნების უპირველეს საწინდარს, რომელიც ასევე, მდგრადი და გრძელვადიანი განვითარების საფუძველია, ამიტომაც ის ჩვენი განსაკუთრებული პრიორიტეტია;
 • ავკრძალავთ დიდი ჰესების და ატომური სადგურების მშენებლობას. მცირე ჰესები აშენდება მხოლოდ ევროპული სტანდარტებით და ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობის თანხმობით;
 • მნიშვნელოვნად გავზრდით მზის, ქარის და ენერგიის სხვა ალტერნატიული წყაროების, ასევე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებას;
 • გავზრდით და შევინარჩუნებთ დაცულ ტერიტორიებისა და რეკრეაციული ზონებს;
 • მაქსიმალურად შევამცირებთ ჰაერის დაბინძურებას სამშენებლო და სამრეწველო სამუშაოების, ასევე საწვავის ხარისხის მკაცრი კონტროლის მეშვეობით;
 • დავაწესებთ სამშენებლო მასალების, მედიკამენტების, სათამაშოების და სხვა ნაწარმის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლს.

ქვეყნის დეოკუპაცია და უსაფრთხოება
 • ქართველი ხალხის მიმართ განხორციელებული ისტორიული და მიმდინარე გენოციდი აღიარებული უნდა იქნეს საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, რაც მომავალში გამორიცხავს ამდაგვარ ქმედებებს და ხელს შეუწყობს ქვეყნის დეოკუპაციას (მაგალითები ისრაელი და სომხეთი);
 • სოხუმი უნდა გამოცხადეს ქვეყნის კონსტიტუციურ დედაქალაქად (თბილისს მუდმივად ექნება ეს სტატუსი), ხოლო ცხინვალი _ საპარლამენტო ქალაქად, რათა მსოფლიოს მუდმივად ახსოვდეს, რომ ქვეყნის განუყოფელი რეგიონებია ოკუპირებული;
 • შეიარაღებული ძალები კვლავ განთავსდება ოკუპაციის ხაზთან, რათა აღიკვეთოს ჩვენი მოქალაქეების უკანონო გატაცება-დატყვევება;
 • საქართველოში განლაგდება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის უმაღლეს დონეზე უსაფრთხოებას, ყოველი ავადმოსურნე მეზობლის მხრიდან.

სამართლიანობის დამკვიდრება
 • ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრებისათვის, მართმსაჯულების და მართლწესრიგის განხორციელებისათვის, გატარდება სწრაფი და ეფექტური პოლიტიკა;
 • მოსამართლეებს და პოლიციის უფროსებს ადგილებზე აირჩევს მოსახლეობა;
 • სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობას მიუკერძოებლობის, კვალიფიკაციისა და პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფლების პრინციპით, დაამტკიცებს პარლამენტი, ოპოზიციის სრული შემადგენლობის ერთი მესამედის აუცილებელი თანხმობით;
 • გაუქმდება სხვადასხვა უწყებებში არსებული საგამოძიებო სტრუქტურები; შეიქმნება ერთიანი - ეროვნული საგამოძიებო ბიურო;
 • პროკურატურა გახდება სასამართლო სისტემის ნაწილი; მისი უფლებამოსილება იქნება სასამართლოში სახელმწიფო ბრალმდებლის ფუნქცია;
 • გაუქმდება სუსი. კონტრდაზვერვა ჩამოყალიბდება დამოუკიდებელ უწყებად;
 • პარლამენტში შეიქმნება სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის და გამოიძიებს ოლიგარქის და მისი გარემოცვის მიერ ჩადენილ დანაშაულებებს და მასალებს რეაგირებისათვის გადასცემს სამართალდამცავ სტრუქტურებს.

სახელმწიფო პოლიტიკური რეფორმები
 • განვახორციელებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და საქართველოს პრეზიდენტს, პირდაპირი არჩევის წესით, კვლავ მოსახლეობა აირჩევს;
 • მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ და ეროვნულ საკითხებზე გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხალხი, გამოკითხვის (პლებისციტის) მეშვეობით.


თქვენი თავგანწირული ბრძოლით და მხარდაჭერით, ჩვენ შევძელით ოპოზიციის გაერთიანება,  საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების შეწყვეტა; მოვიპოვეთ სტრატეგიული პარტნიორების მხარდაჭერა და შევქმენით ყველა წინაპირობა პუტინისტური ოლიგარქიის შესაცვლელად.


მომავალი შენია!
სრულად
მცირე ბიზნესი
16.10.2020

მცირე ბიზნესი უნდა გათავისუფლდეს გადასახადებისგან
სრულად
ვიდეოები